Bezwaar uitbreiding bedrijventerrein

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Doesburg en de gemeenteraad

Het bestuur van de wijkraad krijgt veel signalen van bezorgde burgers over de voorgenomen
uitbreiding van het bedrijventerrein Verhuellweg. Wij weten dat er al diverse
bezwaarschriften zijn ingediend. Wij rekenen erop dat het college en de gemeenteraad
een zorgvuldige afweging maken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.
Ook zullen er ongetwijfeld inwoners zijn die deze aanvraag voor uitbreiding ondersteunen.
Als wijkraad willen wij ons neutraal opstellen en wij hebben er vertrouwen in dat de burgers
van de inspraak gebruik maken waardoor het college en de gemeenteraad een weloverwogen
beslissing kunnen nemen.…

Werkzaamheden Herinrichting Kloostertuin

WE STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR

In opdracht van de gemeente Doesburg gaan wij, aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, aan de slag met de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Kloostertuin. Een mooi project, dat ons op het lijf is geschreven.

WAT GAAN WE DOEN

Parkeerplaats Kloostertuin wordt opnieuw ingericht. De verhardingen worden vervangen door nieuwe stenen, er komen extra parkeerplaatsen bij en er worden groenstroken aangelegd. Ook pakken we het park en de speeltuin aan.

START VAN DE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden starten op maandag 18 januari. We werken in fasen en starten bij fase 1. Op de achterzijde vindt u de fasering.…

Brief aan B&W en gemeenteraad

Onderstaande brief is gestuurd omtrent overlast van toerisme in de zomer.

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Doesburg

Ph.Gastelaarsstraat 2 Doesburg

Doesburg, 25 oktober 2020

Onderwerp: Overlast door toerisme in zomer 2020

Geacht college en raadsleden,

Als bestuur van de wijkraad hebben we afgelopen maanden diverse klachten gekregen over de uitwerking van de genomen corona maatregelen. Deze opbouwende kritiek kwam van bewoners die in de binnenstad wonen en van het bestuur van de monumenten vereniging. De genoemde klachten gaan voor een groot deel over de rommelige aanblik van tijdelijk toegestane terrassen (veel kleurrijk plastic) op de stoepen en openbare weg.

Wijkraad Binnenstad is er ook voor u!

We leven in een bijzondere tijd waar het gemeentebestuur soms snel rigoureuze  maatregelen moet nemen. Een goed voorbeeld is het gedeeltelijk afsluiten van de binnenstad. Dat vind door de coronacrisis een jaar eerder plaats dan gepland. Afgelopen jaren zijn over dit onderwerp uitgebreide inspraakavonden geweest voor zowel voor de middenstand als ook voor de bewoners. De wijkraad heeft daar ook aan deelgenomen. Het is een onderwerp dat veel voorstanders maar ook enkele tegenstanders kent. Helaas kun je het niet iedereen naar de zin maken. Door de positieve inbreng en kritiek van de winkeliers en de bewoners zijn er een aantal wijzigingen in het oorspronkelijke plan doorgevoerd.…

Openbare vergadering Mei 2019

Verslag openbare vergadering in “de Waag” te Doesburg op dinsdagavond 28 mei 2019.

Het bestuur mag zich verheugen in een goede opkomst en dus een goed gevulde bovenzaal van Stadsbierhuys “de Waag”. De voorzitter van de wijkraad Liesbeth Bok opent de vergadering, de 5e inmiddels en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder Peter Bollen. Tevens stelt zij het huidige bestuur voor, te weten: – Henk de Lange, secretaris – Hans van der Maas. penningmeester – Dirk te Loo, lid – Henny Slokker, lid Zij legt het doel van de vergadering uit, namelijk middels eenieders inbreng duidelijk te krijgen wat er zoal leeft onder de bewoners van de binnenstad en waar men graag verbetering cq actie zou willen zien.…

Terug naar boven