Wijkraad

Door, voor en met bewoners

De wijkraad wil opkomen voor het algemene belang van de bewoners van de binnenstad en reageert actief en alert op signalen van de inwoners om het wonen in de binnenstad te verbeteren!

Oprichtingsakte Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg

Klik hier om de oprichtingsakte te downloaden, of klik met de rechtermuisknop en selecteer “Opslaan als…”.

Doelstelling

De Wijkraad Binnenstad heeft ten doel in samenwerking met de bewoners van de binnenstad van de gemeente Doesburg, de belangen van deze bewoners te behartigen. Onder “binnenstad” wordt verstaan alle straten die binnen de grachten vallen. De wijkraad tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– Al of niet op verzoek uitbrengen van adviezen en visies aan gemeente en desbetreffende overheidsinstanties, instellingen of organisaties over aangelegenheden die de belangen van de wijk en zijn bewoners aangaan.

– Het bevorderen en tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen overheids- en particuliere instanties en/of personen, zulks met het oogmerk een stelselmatige ontwikkeling van welzijnsvoorzieningen in de binnenstad te Doesburg te bevorderen.

– Het geven van voorlichting over wijkaangelegenheden aan de wijkbewoners en andere belangstellenden of belanghebbenden en hen belangrijke beslissingen de wijk aangaande, voorleggen.

– Het organiseren van bijeenkomsten ter bevordering van de sociale cohesie van de binnenstadbewoners; alles in de ruimste zin bedoeld.

Terug naar boven