Openbare vergadering Mei 2019

Verslag openbare vergadering in “de Waag” te Doesburg op dinsdagavond 28 mei 2019.

Het bestuur mag zich verheugen in een goede opkomst en dus een goed gevulde bovenzaal van Stadsbierhuys “de Waag”. De voorzitter van de wijkraad Liesbeth Bok opent de vergadering, de 5e inmiddels en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder Peter Bollen. Tevens stelt zij het huidige bestuur voor, te weten: – Henk de Lange, secretaris – Hans van der Maas. penningmeester – Dirk te Loo, lid – Henny Slokker, lid Zij legt het doel van de vergadering uit, namelijk middels eenieders inbreng duidelijk te krijgen wat er zoal leeft onder de bewoners van de binnenstad en waar men graag verbetering cq actie zou willen zien. Vervolgens krijgen de afzonderlijke bestuursleden kort het woord en nemen de diverse onderwerpen door waar men zich mee bezig houdt cg bezig gehouden heeft. Duidelijk is dat voor een aantal onderwerpen, te denken valt aan o.a. het fietsenparkeerprobleem, openbaar toilet in de binnenstad, bereikbaarheid voor invaliden etc. directe actie uitblijft omdat dit door de Gemeente wordt gevat onder de projecten “Herinrichting Binnenstad”, “Kloostertuin” of “Turfhaven”. En elk van die projecten is vertraagd, in hoofdzaak doordat men de financiering (cofinanciering) nog niet rond heeft weten te krijgen.

Vervolgens wordt het woord gegeven aan wethouder Bollen die een uiteenzetting geeft over het in het coalitie-akkoordcoalitieakkoord opgenomen beleid t.a.v. de binnenstad, de diverse hoofdonderwerpen behandeld en vragen daarover beantwoord. Zo staat actie met betrekking tot de plannen “Herinrichting Binnenstad” en “Kloostertuin” hoog op de prioriteitenlijst meldt hij. Het College zal hierover op korte termijn de dialoog aangaan met de gemeenteraad en hij spreekt de verwachting uit dat men in oktober/november van dit jaar met nader nieuws naar buiten zal kunnen treden. Tevens is men bezig met metingen met betrekking tot een verkeerscirculatieplan met mogelijk betere verkeer remmende maatregelen. Ook het item van de toenemende eenzaamheid komt aan de orde en de wethouder refereert aan de uitgegeven folder in deze, waarin een redelijk flink aantal activiteiten is opgenomen. Men moet wel zelf willen natuurlijk. Ook de voortgang van de aanleg nieuwe rioleringen wordt behandeld, alsook doelstellingen rond duurzaamheid, CO2 uitstoot/energiebesparing en afvalbeleid. Een aantal vragen/opmerkingen uit de zaal:  Er zouden bij evenementen op strategische plaatsen extra bakken voor afval moeten worden geplaatst en/of voor extra leging gezorgd. – De AED situatie in de binnenstad, waar hangen ze, waar kun je een cursus volgen etc. – Speeltuin-ideeën voor de binnenstad.  Ook kwam de vraag of er niet eens een rem moet komen op het aantrekken van nog meer toerisme/evenementen in de binnenstad, een vraag die zeker het overdenken waard is. Deze punten zullen aan de actielijst van de Wijkraad Binnenstad worden toegevoegd. Ook zijn er altijd onderwerpen die (enkele van) onze binnenstad bewoners bezighouden maar die geen onderwerpen voor de wijkraad zijn. Dit omdat er of procedure/bezwaarregels bestaan of een individueel karakter hebben etc. Nadat de wethouder om ca 20.45 uur hartelijk dank is gezegd voor zijn positieve inbreng volgt een korte pauze.

Na deze pauze vraagt bestuurslid Dirk te Loo het woord en zet voorzitter Liesbeth Bok in het zonnetje. Haar termijn van 4 jaar als voorzitter zit erop en zij vind het tijd het stokje over te dragen. Zij blijft wel aan als lid. Dirk spreekt haar toe, dankt haar voor haar inzet en toewijding en doet e.e.a. vergezeld gaan van een cadeaubon en een bloemetje. Lid Henny Slokker is bereid gevonden het de voorzittershamer van Liesbeth over te nemen.  Tevens wordt de aanwezigen medegedeeld dat versterking van het bestuur der wijkraad zeer welkom is. U bent van harte uitgenodigd!

Na nog wat evalueren korte samenvatting en de vraag of er nog onderwerpen zijn die van belang zijn voor de actielijst van de wijkraad anders dan bovengenoemde dankt de voorzitter, om ca 21.30 uur de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering

Terug naar boven