• Wijkraad Binnenstad Doesburg

Home


Nieuwsbrief Wijkraad Binnenstad – augustus 2017

Gepost op 24 augustus, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Nieuwsbrief Wijkraad Binnenstad – augustus 2017

De vakantieperiode is voorbij. Doesburg en met name de inwoners binnenstad, heeft Doesburg Binnenste Buiten achter de rug. Ook dit jaar zijn er bezwaren bij het College van B&W ingediend, maar ook de voorstanders hebben zich thans georganiseerd via Facebook. De wijkraad wacht de reactie van het gemeentebestuur af.

Ook achter onze rug liggen een aantal activiteiten en aandachtsgebieden van de Wijkraad Binnenstad.

Hieronder treft u een actueel overzicht van de in Openbare Vergadering van 29 november 2016 aangereikte prioriteiten met betrekking tot benoemde knelpunten.

De Wijkraad participeert actief in de Klankbordgroep Verkeersveiligheid waar veel onderwerpen die 29 november zijn aangedragen, in zijn besproken. Ook zijn de onderwerpen besproken in een gesprek met wethouder Fred Jansen en ambtenaar Kasper Wienk op 29 maart.

Snelheid wallen en singels (Koe- en Veerpoortstraat, Doorman- en Rooseveltsingel)
De wethouder is van mening dat de situatie naar behoren functioneert en …

Bekijk hele bericht...

Afval beleid: Wijkraad vraagt inwoners naar mening

Gepost op 9 juni, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Afval beleid: Wijkraad vraagt inwoners naar mening

De Wijkraad Binnenstad heeft op 11 april jl. een gesprek gevoerd met de beleidsmedewerker milieu over de voorstellen van de gemeente de hoeveelheid restafval verder te verminderen, naar 75kg per persoon per jaar (is nu 150 kg), waarbij de kosten van het afvalbeheer het prijsniveau van 2011 niet overstijgen.

Voorstel van de gemeente mbt de binnenstad

• Verkleinen inhoud ondergrondse container van 60 naar 30 liter. Bewoners hoeven het afval dan minder lang thuis op te slaan om een volle zak
aan te bieden;
• De tarieven voor de 30 liter containers worden gehalveerd omdat de literprijs voor restafval hetzelfde blijft;
• Aanleg van een milieu parkje met zes ondergrondse containers op de Kloostertuin. Textiel, glas, oud papier en restafval kan daar worden
aangeboden en de huidige bovengrondse …

Bekijk hele bericht...

Nieuwsbrief Wijkraad Binnenstad Doesburg voorjaar 2017

Gepost op 9 juni, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Nieuwsbrief Wijkraad Binnenstad Doesburg voorjaar 2017

Het is inmiddels is het al weer een half jaar geleden dat de Wijkraad Binnenstad in een Openbare Vergadering op 29 november 2016 van de inwoners van de Binnenstad de prioriteiten kreeg aangereikt om een aantal benoemde knelpunten aan te pakken. In deze nieuwsbrief geven wij u inzicht in de voortgang van de diverse onderwerpen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp verkeer. De Wijkraad acteert actief met de Klankbordgroep Verkeersveiligheid waar veel onderwerpen die 29 november zijn aangedragen, in zijn besproken.

Snelheid wallen en singels (Koe- en Veerpoortstraat, Doorman- en Rooseveltsingel)
De voorkeur van de wijkraad hier een 30km-zone te realiseren wordt niet gedeeld door de gemeente. De busmaatschappij eist een snelheid van 50 km/uur en de gemeente wenst deze snelheid i.v.m. de doorstroming te handhaven en door middel van de geplaatste obstakels het verkeer te dwingen niet harder te …

Bekijk hele bericht...

Opschoondag 25 maart 2017: Geslaagde actie!

Gepost op 9 juni, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Opschoondag 25 maart 2017: Geslaagde actie!

Dit jaar waren er in totaal twaalf deelnemers aan de Opschoondag die de Wijkraad Binnenstad organiseerde in het kader van de landelijke actie Nederland Schoon. Onder de deelnemers vier leden van twee politieke partijen, een lid van de Gehandicaptenraad, vijf wijkraadleden al dan niet met aanhang en een oud-wijkraad lid.
De deelnemers verzamelden zich bij Basisschool Horizon Stad. Na kort overleg en verdeling van de routes kon men aan de slag. Even daarvoor waren de heren van Circulus-Berkel al langsgekomen om de nodige materialen (afvalzakken, knijpers, handschoenen en veiligheidshesjes) te verstrekken.
Na zo’n twee uur prikken en zwerfafval verzamelen kwamen de deelnemers weer bij elkaar om nog even na te praten. Algemeen was de mening dat er dit jaar minder zwerfvuil op de straten van de binnenstad was dan andere jaren, ook in het kernwinkelgebied. Daarentegen viel er in de Koepoortstraat, de …

Bekijk hele bericht...

Aankondiging Opschoondag 25 maart 2017

Gepost op 17 maart, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Aankondiging Opschoondag 25 maart 2017

Persbericht Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg
Doesburg, 7 maart 2017.

Opschonen? Gewoon Doen!

Een schone buurt zonder zwerfafval geeft een goed gevoel. Want plastic flesjes, blikjes, snoeppapiertjes enzovoort horen niet op de grond. Volgens de Stichting Heel Nederland Schoon zijn die materialen ook nog eens waardevol als grondstof voor nieuwe producten. Daarom doet de Wijkraad Binnenstad Doesburg, net als andere jaren, op zaterdag 25 maart mee aan de Landelijke Opschoondag. We nodigen iedereen uit die dag van 10.00 tot 12.00 uur mee te helpen het zwerfafval in de binnenstad op te ruimen. Oud, jong, vaders, moeders en kinderen kunnen meedoen. Samen sterker: met elkaar zwerfafval opruimen is leuk en geeft ook nog eens een goed gevoel.

Basisschool Horizon Stad in het park, Meipoortwal 1 is het verzamelpunt van waaruit om 10.00 uur wordt gestart. Voor het nodige gereedschap wordt gezorgd: plastic zakken, handschoenen, …

Bekijk hele bericht...

Reactie Wijkraad op aankondiging gemeente over plaatsing openbaar toilet

Gepost op 17 maart, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Reactie Wijkraad op aankondiging gemeente over plaatsing openbaar toilet

Aan het College van B&W
Philippus Gastelaarsstraat 2,
6981 BH Doesburg

Doesburg, 15 maart 2017

Betreft:
Realisering Openbaar Toilet in binnenstad

Geacht College,
De Wijkraad Binnenstad Doesburg is erg verheugd over het bericht in de Regiobode begin maart 2017 waarin u de tijdelijke plaatsing van een openbaar toilet in de binnenstad van Doesburg aankondigt. Met vooruitzicht op een lange termijn oplossing.
Zoals u bekend hebben inwoners van de binnenstad tijdens openbare bijeenkomsten van de wijkraad meermaals aangedrongen op een dergelijke voorziening in de binnenstad. Ook de Gehandicaptenraad heeft zich daar jarenlang voor beijverd. De wijkraad is bijzonder blij dat het er nu naar uitziet dat bezoekers en inwoners van de binnenstad deze zomer van de nieuwe voorziening gebruik kunnen maken. De wijkraad dankt u voor uw besluit en is zeer benieuwd naar het vervolg: de plaatsing van het toilet en het gebruik ervan.
Met vriendelijke groet,

Namens …

Bekijk hele bericht...

Jaarverslag St. Wijkraad Binnenstad Doesburg 2016

Gepost op 17 maart, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Jaarverslag St. Wijkraad Binnenstad Doesburg 2016

Samenstelling Wijkraad Binnenstad

De wijkraad samenstelling heeft na de wijzigingen in 2015 ook in 2016 belangrijke veranderingen ondergaan. Penningmeester Wil Wools besloot najaar 2016 zijn werkzaamheden voor de raad te beëindigen. Door intensieve werving via persoonlijk contact en een oproep in de Regiobode lukte het echter goed om op zeer korte termijn de wijkraad weer voltallig te hebben. De nieuwe samenstelling van de wijkraad is bekend gemaakt aan de KvK.
In 2016 bestaat het wijkraad bestuur uit 5 leden, namelijk:
Liesbeth Bok (vz)
Henk de Lange (secretaris)
Hans van der Maas (penningmeester a.i.)
Dirk te Loo (lid)
Henny Slokker (lid)
Tiny Keunig (op afroep inzetbaar bij acties)

Naast het bestuur is in 2016 een Klankbordgroep Verkeer actief. Deze groep bestaat uit twee wijkraadleden en vier inwoners uit de binnenstad, namelijk:
Hans Schimmel inwoner, ondernemer Binnenstad
Robert Duis inwoner Binnenstad
Gerard Visser St. Gehandicapten Raad Doesburg
Joop Janssen St. Gehandicapten Raad Doesburg
Dirk te Loo St. Wijkraad Binnenstad Doesburg
Henk de …

Bekijk hele bericht...

Wijkagenda binnenstad Doesburg: veilig verkeer en aanpak wateroverlast

Gepost op 30 december, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Wijkagenda binnenstad Doesburg: veilig verkeer en aanpak wateroverlast

Op dinsdag 29 november organiseerde de Wijkraad Binnenstad Doesburg haar vierde Openbare Bijeenkomst. Zo’n veertig inwoners van de binnenstad waren die avond aanwezig in restaurant IJsselzicht met als speciale gast onze burgemeester mevrouw van der Meijs.
Tijdens de bijeenkomst presenteerde de wijkraad de voortgang van haar activiteiten. En Burgemeester Van der Meijs lichtte het beleid van de gemeente met betrekking tot handhaving toe.
Daarna bespraken de aanwezigen wat zij belangrijk vinden om de binnenstad verder te verbeteren.
Uitkomsten van de inventarisatie van onderwerpen:
Met stip bovenaan staat het onderwerp Verkeer. Meteen daarna gevolgd door het onderwerp Wateroverlast. Dit onderwerp heeft de aandacht van de gemeente die daarop beleid heeft geformuleerd.
Andere onderwerpen op de prioriteitenlijst van de binnenstad zijn de inzet van Whats app alert; aanschaf van AED’s in de openbare ruimte; en de wens tot het realiseren van een motorhome. Terugkerende onderwerpen zijn …

Bekijk hele bericht...

Gemeente wil oude bomen kappen in centrum Doesburg

Gepost op 21 november, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Gemeente wil oude bomen kappen in centrum Doesburg

Een aantal inwoners in het centrum van Doesburg maakt zich zorgen over de door de gemeente voorgenomen kap van vier grote oude bomen rond parkeerplaats Hoogestraat in het centrum van Doesburg. Het gaat om twee acacia’s, een es en een paardenkastanje.

De omwonenden vinden dat door de bomen te kappen, de sfeer van de huidige groene binnentuin verandert in een kale vlakte. Terwijl er in de Doesburgse binnenstad toch al weinig grote oude bomen zijn. Daar komt nog bij dat tegenover de parkeerplaats een bouwproject gaande is. Alles bij elkaar vrezen de omwonenden dat de bomenkap een belangrijke achteruitgang betekent die voor de eerste decennia onherstelbaar zal zijn. Een door hen ingeschakelde boomdeskundige heeft de bomen gezond verklaard. Gezonde bomen leveren over het algemeen geen gevaar op.

De gemeente geeft als belangrijkste reden voor de bomenkap op dat …

Bekijk hele bericht...

Uitnodiging aan inwoners binnenstad

Gepost op 21 november, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Uitnodiging aan inwoners binnenstad

De Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseert op dinsdag 29 november voor de vierde keer een Openbare Bijeenkomst. Bij die gelegenheid informeert de wijkraad de inwoners van de binnenstad over haar activiteiten in de afgelopen periode en bepalen de aanwezigen de prioriteitenlijst voor de wijkraad in het komende jaar. De prioriteitenlijst is een opsomming van aandachtspunten die de wijkraad volgens de inwoners van de binnenstad moet gaan aanpakken. Het is belangrijk dat u aanwezig bent bij de bijeenkomst zodat u kunt meepraten over zaken die naar uw mening beter kunnen in de Doesburgse binnenstad. Uw mening telt en uw inbreng is doorslaggevend bij het bepalen van de prioriteiten in de binnenstad. U bent van harte welkom!

Programma Openbare Bijeenkomst
Datum : 29 november 2016
Plaats : Restaurant Woon-zorg Centrum IJsselzicht, Van Brakellaan 54
Tijdstip : …

Bekijk hele bericht...

Wijkraad Binnenstad Doesburg zoekt uitbreiding bestuur

Gepost op 11 oktober, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Wijkraad Binnenstad Doesburg zoekt uitbreiding bestuur

Het bestuur van de Wijkraad Binnenstad Doesburg telt 5 leden.
Naast de wijkraad fungeert de Klankbordgroep Verkeer. Wegens vertrek van een bestuurslid en om huidige en toekomstige wijkactiviteiten nog meer daadkracht te kunnen geven is de wijkraad op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De Wijkraad Binnenstad Doesburg is opgericht in 2010 met als doelstelling op te komen voor het algemeen belang van de inwoners van de binnenstad.
Met enige regelmaat organiseert de wijkraad openbare bijeenkomsten waarin samen met de aanwezige inwoners van de binnenstad de wijkagenda voor de komende periode wordt vastgesteld.

De Wijkraad Binnenstad Doesburg is onder meer betrokken bij de verkeersveiligheid binnenstad, rollatorvriendelijke (winkel)routes, (bewaakte) fietsenstalling, openbaar (minder) validen toilet, deelname aan klankbordgroepen rond toekomstplannen gemeente, deelname aan de jaarlijkse Opschoondag en naleving van het fietsverbod op zaterdagen in het winkelgebied.

Heeft u belangstelling om u in te zetten voor …

Bekijk hele bericht...

Wijkraad Binnenstad Doesburg gaat naleving fietsverbod na

Gepost op 11 oktober, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Wijkraad Binnenstad Doesburg gaat naleving fietsverbod na

Op zaterdagen en op Culturele Zondagen geldt een fietsverbod in het centrum van Doesburg, om de veiligheid van de voetgangers te verhogen. Het publiek wordt daarop via verkeersborden opmerkzaam gemaakt.

Eenmaal per jaar maakt de Wijkraad een rondje in de binnenstad om de naleving na te gaan. Dit keer gebeurde dat op zaterdag 1 oktober jl.
Dit jaar constateerden de wijkraadsleden dat zo’n 95% van het winkelpubliek zich lopend verplaatst in de binnenstad; al dan niet met een fiets aan de hand. De enkeling die stug doorfietste werd daarop aangesproken. Uit het gesprekje leek de fietser zich ondanks alle verkeersbordjes, van geen kwaad bewust te zijn. Mogelijk dat de gele hesjes met opschrift “Wijkraad Binnenstad Doesburg” van de wijkraadleden, meehielpen om de fiets te laten staan.

De wijkraad ontving veel positieve reacties op haar actie. En kreeg …

Bekijk hele bericht...

Binnenstad Doesburg opgeschoond

Gepost op 21 maart, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Binnenstad Doesburg opgeschoond

Na een jaar te hebben overgeslagen organiseerde de Wijkraad Binnenstad Doesburg op zaterdag 19 maart weer een Opschoondag in de binnenstad van Doesburg.

Een aantal inwoners van de binnenstad verzamelde samen met de leden van de wijkraad binnenstad in twee uur tijd afval dat op straat slingert of in struiken is blijven hangen. Zoals plastic, snoeppapiertjes, blikjes, lege flessen, sigarettenpeuken.
Vooral in bermen, op- en afritten, parkjes en parkeerterreinen was snelle winst te boeken. In de straten van de binnenstad viel het daarentegen volgens de opruimers mee met het zwerfafval.
Deelnemers waren wel van mening dat er, vooral langs straten en in struiken, veel hondenpoep te vinden was, meer dan andere jaren. “Je moest goed uitkijken om er niet in te trappen” vertelde een van hen.

Opmerkelijk was ook dat de opruimers in tegenstelling tot andere jaren veel complimenten kregen voor …

Bekijk hele bericht...

Frank in de Buurt organiseert bijeenkomst met bewoners Binnenstad

Gepost op 19 september, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Frank in de Buurt organiseert bijeenkomst met bewoners Binnenstad

Beste Binnenstad-bewoner,

Afgelopen voorjaar heeft de Camper van het Project “Frank in de Buurt” ook in de Binnenstad van Doesburg gestaan.
Diverse bewoners van de Binnenstad zijn bij deze Camper binnengelopen en zijn door medewerkers van Frank in de Buurt geinterviewd.

Tijdens dit gesprek bij de Camper hebben diverse bewoners aangegeven iets te willen doen voor de Binnenstad, of hebben hun interesse aangegeven voor activiteiten van de wijkraad.​
Daarom heeft u voor de zomervakantie de nieuwsbrief van Frank in de buurt ontvangen.

In totaal hebben 50 mensen in de Binnenstad aangegeven iets voor de wijk te willen doen, of aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van de wijkraad.

Vanuit Frank in buurt wordt u bij deze van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op:
zaterdag 26 september om 10.00 uur in basisschool de Horizon, Locatie binnenstad, Meipoortwal 1.
Deze bijeenkomst duurt een uur.

De resultaten van de …

Bekijk hele bericht...

Eind september-2015 organiseert het Oranje Fonds weer de burendag

Gepost op 2 september, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Eind september-2015 organiseert het Oranje Fonds weer de burendag

Doe mee met Burendag 2015

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren in je eigen buurt. Dit jaar op 25, 26, of 27 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Heb je een leuk of goed idee voor de buurt? Dan kan het Oranjefonds dat mogelijk ondersteunen. Zij stelt tot maximaal € 450 per Burendagactiviteit beschikbaar. Ook ontvang je een leuk feestpakket. Zo helpt het Oranje Fonds om overal in Nederland buurten socialer te maken en mensen met elkaar in contact te brengen. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wanneer je Burendag op 25, 26 of …

Bekijk hele bericht...

Voorzitter Wijkraad Binnenstad Doesburg treedt af

Gepost op 2 april, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Voorzitter Wijkraad Binnenstad Doesburg treedt af

Teja Peters, voorzitter van de wijkraad Binnenstad Doesburg, heeft haar aftreden als voorzitter per 24 maart jl. bekend gemaakt. De reden voor haar besluit is dat zij gezien haar huidige functie als manager van het Cultureel Podium Gasthuiskerk, niet meer in staat is om de werkzaamheden voortvloeiend uit haar huidige functie te combineren met de werkzaamheden voor de wijkraad.
Teja was een enorm stimulerende kracht voor de wijkraad. Zij onderhield contacten met bijna iedereen in Doesburg, en wist altijd weer het belang van de inwoners van de binnenstad voorop te stellen. Tijdens haar voorzitterschap heeft de wijkraad veel initiatieven voor verbetering gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de hanging bastkets, de handhaving van het fietsverbod op zaterdagen, de rollatorvriendelijke winkelroute, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het initiatief voor uniformering van de historische straatverlichting enzovoort, enzovoort. Dat alles in het …

Bekijk hele bericht...

Inloopavond groot onderhoud IJsselbrug bij Doesburg

Gepost op 18 februari, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Inloopavond groot onderhoud IJsselbrug bij Doesburg

Op 24 februari organiseert Rijkswaterstaat samen met de provincie Gelderland en de gemeente Doesburg een inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden aan de IJsselbrug bij Doesburg. Het betonnen rijdek van de hoofdrijbanen en de fietspaden moet worden vervangen. Hiervoor zal de brug tussen 1 september en 31 december 2015 maximaal 12 weken worden afgesloten voor auto’s, vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Met deze onderhoudswerkzaamheden behouden we de goede kwaliteit van de brug. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Auto’s, vrachtverkeer en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de afsluiting geen gebruik maken van de brug. Fietsers, voetgangers, brommobielen, de reguliere buslijnen en hulpdiensten kunnen in deze periode wel gebruik maken van de brug.

Na de afsluiting worden nog werkzaamheden verricht op de hoofdrijbaan. Hiervoor worden de rijstroken versmald en geldt er een snelheidsbeperking. Naast het vervangen van het rijdek voert

Rijkswaterstaat …

Bekijk hele bericht...

Verslag Openbare Wijkraad Binnenstad Doesburg d.d. 09-09-2014

Gepost op 23 januari, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Verslag Openbare Wijkraad Binnenstad Doesburg d.d. 09-09-2014

Aanwezig: 50 inwoners; wijkraad binnenstad; gemeente Doesburg (Wethouder F. Jansen; Rob Groen, Casper Wienk)

Presentatie ANWB/VVN (Veilig Verkeer Nederland)
ANWB en VVN presenteren de uitkomsten en aanbevelingen uit hun onderzoek naar de (verkeers)veiligheid in de Doesburgse binnenstad.
Het onderzoek is uitgevoerd met steun en deelname van de wijkraad. De gemeente is geïnteresseerd in de uitkomsten. Het onderzoek is een primeur voor Nederland en heeft als doel de (verkeers)veiligheid in een wijk inzichtelijk te maken. Naast Doesburg heeft ook de gemeente …. een dergelijk onderzoek laten uitvoeren.
In de maand juni 2014 zijn 1500 enquêtes verspreid. Daarvan zijn er 129 (??) ingevuld retour gestuurd. Een respons van 8%. Dit percentage maakt dat er geen sprake is van een representatief onderzoek.
Voornaamste aanbeveling van de presentatoren:
– als burger zelf goed opletten
– zoek medestanders, samen kan je meer dan alleen
– scholen erbij betrekken
– als wijkbewoners elkaar …

Bekijk hele bericht...

Onderzoek naar (verkeers-)veiligheid in de binnenstad van Doesburg

Gepost op 23 januari, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Onderzoek naar (verkeers-)veiligheid in de binnenstad van Doesburg

In 2014 hebben ANWB en Veilig Verkeer Nederland, in samenwerking met de Wijkraad Binnenstad Doesburg, in de vorm van een pilot de verkeersveiligheid van de binnenstad beoordeeld. Er is een schriftelijke enquête gehouden en bewoners van de binnenstad hebben knelpunten benoemd. Er zijn 1500 vragenlijsten huis aan huis bezorgd en daarop is een respons gekomen van 129 vragenlijsten. Van de invullers was 49 % man en 51 % vrouw. 57 % van de respondenten zegt verkeersproblemen in de binnenstad te ervaren.
Na de enquête is door Veilig Verkeer Nederland, ANWB en Wijkraad een schouw uitgevoerd. Er is vooral gelet op de infrastructuur en de gedragingen van de verkeersdeelnemers.
De resultaten van de enquête en de schouw zijn op de openbare vergadering van de Wijkraad Binnenstad van 9 september 2014 gepresenteerd.
Een zestal belangrijke knelpunten worden genoemd. Op de Koepoortwal valt de snelheid …

Bekijk hele bericht...

Met elkaar voor elkaar zorgen?! Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseert een avond over veranderingen in zorg en welzijn en de aanpak van de gemeente Doesburg.

Gepost op 24 oktober, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Met elkaar voor elkaar zorgen?! Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseert een avond over veranderingen in zorg en welzijn en de aanpak van de gemeente Doesburg.

Wat verandert er in 2015 als het gaat om de zorg en het welzijn van de binnenstadbewoners? Om op die vraag een antwoord te krijgen, heeft de Wijkraad Binnenstad Doesburg Wethouder Sociaal Domein Peter Bollen uitgenodigd om op 4 november aanstaande met inwoners van de binnenstad in gesprek te gaan.

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en welzijn. De kranten besteden er aandacht aan en ook op radio en TV wordt er over gesproken. In Doesburg is het Doesburger Initiatief actief om mensen bewust te maken dat de samenleving verandert en dat de zorg mee verandert. ‘De veranderingen raken ons allemaal’, meldt het Doesburgerinitiatief. ‘Of we nu een gewone Doesburger zijn, een gemeentebestuurder of – ambtenaar of een professionele zorg- of welzijnswerker. En niet alleen voor ouderen met een zorgbehoefte, …

Bekijk hele bericht...

Er zijn weer inloop spreekuren van de Wijkraad Binnenstad!

Gepost op 20 oktober, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Er zijn weer inloop spreekuren van de Wijkraad Binnenstad!

Zo langzamerhand al een begrip: de voor- en najaars inloopspreekuren van de Wijkraad Binnenstad Doesburg.
De najaars inloopspreekuren zijn dit jaar op:
– dinsdag 28 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur in Hotel Doesburg en
– woensdag 29 oktober van 10.30 tot 12.00 uur bij de Bonte Hond op het Roggeplein.

Iedereen die vragen heeft of opmerkingen en tips over het wonen in de binnenstad kan op deze dagen gebruik maken van de gelegenheid om met de leden van de wijkraad in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de wijkagenda binnenstad 2014/2015 die de inwoners van de binnenstad in september 2014 hebben bepaald.
De onderwerpen van de nieuwe wijkagenda zijn:

1. Hoge bomen in de binnenstad
2. Overlast hardrijdende auto’s in de binnenstad
3. Fietsenstalling
4. Touringcars en vrachtverkeer niet in de binnenstad
5. Info bord bij toegangswegen met activiteiten in Doesburg
6. Historische lantaarnpalen
7. Openbaar toilet
8. Rollatorvriendelijke route
9. Handhaving algemeen
10. Verkeersveiligheid Ubbinkweg, Koppelweg en Linie
11. Wijkraad en Doesburgerinitiatief zorg en …

Bekijk hele bericht...

Inwoners binnenstad Doesburg stellen wijkagenda 2014/2015 vast

Gepost op 1 oktober, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Inwoners binnenstad Doesburg stellen wijkagenda 2014/2015 vast

Tijdens de Openbare Bijeenkomst die de Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseerde op 9 september dit jaar stelden de aanwezigen de nieuwe wijkagenda voor de Doesburgse binnenstad vast. Zo’n 45 inwoners maakten gebruik van de gelegenheid om hun mening te geven over wat er anders en beter kan in de binnenstad. Voorafgaand daaraan brachten leden van de wijkraad verslag uit over de voortgang van de actiepunten uit de wijkagenda 2012/2013.
De wijkagenda 2014/2015 bestaat uit twee hoofdonderwerpen, te weten het terugdringen van verkeersoverlast en de verdere verfraaiing van de binnenstad.

Wat betreft het terugdringen van verkeersoverlast zijn de aandachtspunten volgens de aanwezigen:
– Overlast door hardrijdende auto’s
– Overlast door autobussen, touringcars en vrachtauto’s
– Rollatorvriendelijke winkelroute
– De gevaarlijke situaties op de Ubbinkweg, de Linie en de Koppelweg
– Realiseren van een fietsenstalling, waarin ook lockers zijn om rugzakken op te bergen

Aandachtspunten voor verdere verfraaiing van de binnenstad zijn:
– Meer groen …

Bekijk hele bericht...

Vervolg Onderhoud banken binnenstad

Gepost op 30 juli, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Vervolg Onderhoud banken binnenstad

In juni en juli is de gemeente actief geweest met herstel en reiniging van de bankjes in de binnenstad. Tevens zijn op enkele plaatsen een paar bankjes weggehaald; deze waren versleten en hadden ook geen duidelijke functie meer. Alles ziet er weer prima uit; Doesburg 777 kan beginnen.

Bekijk hele bericht...

Vervolg Bloembakken Bresstraat

Gepost op 30 juli, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Vervolg Bloembakken Bresstraat

De gemeente heeft in snel tempo gehoor gegeven aan het verzoek van de Wijkraad om de bloembakken in de Bresstraat op te knappen. Alle bloembakken staan er, amper een maandje later, allemaal weer fleurig bij.

Bekijk hele bericht...

Onderhoud banken binnenstad

Gepost op 10 juni, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Onderhoud banken binnenstad

De Wijkraad heeft de staat van onderhoud van alle bankjes in de binnenstad in kaart gebracht. Uitkomst: de helft van de bankjes verkeert in prima staat.
De conditie van de andere helft vraagt in meer of mindere mate aandacht:
24 bankjes kunnen wel een opknapbeurt gebruiken, 5 bankjes zijn zo slecht dat ze een gevaar kunnen opleveren voor degene die er op gaat zitten.
De uitkomsten van deze inventarisatie zijn intussen, voorzien van advies voor verbetering, voorgelegd aan de betreffende wethouder. Daarbij heeft de Wijkraad erop gewezen dat het mooi zou zijn als alle bankjes bij de start van Doesburg 777 in prima conditie zijn.

Bekijk hele bericht...

Bloembakken Bresstraat

Gepost op 10 juni, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Bloembakken Bresstraat

De bloembakken in de Bresstraat “zien er niet uit”. De Wijkraad heeft dit signaal doorgegeven aan de gemeente. De gemeente heeft toegezegd de bakken binnenkort op te zullen knappen.

Bekijk hele bericht...

Extra fietsenparkeerplekken

Gepost op 10 juni, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Extra fietsenparkeerplekken

De Wijkraad heeft kennis genomen van een goedgekeurd plan om 10 extra “fietsnietjes” te plaatsen bij AH.

Bekijk hele bericht...

Deelname Wijkraad aan overleg gemeentelijke structuurvisie

Gepost op 10 juni, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Deelname Wijkraad aan overleg gemeentelijke structuurvisie

Een afvaardiging van de Wijkraad zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst inzake de ruimtelijke structuurvisie met de titel: “werken in Doesburg in 2030”.
Besproken wordt onder meer hoe de binnenstad aantrekkelijker te maken voor de consument. Ook zal worden gesproken over de toekomstbestendigheid van de Doesburgse bedrijventerreinen.

Bekijk hele bericht...

Juni 2014 Onderzoek naar (verkeers)veiligheid in Doesburgse binnenstad

Gepost op 10 juni, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Juni 2014 Onderzoek naar (verkeers)veiligheid in Doesburgse binnenstad

De ANWB en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben in de week van 2 juni onderzoek gedaan in de binnenstad van Doesburg naar de mening van de bewoners over de (verkeers)veiligheid. Alle bewoners van de binnenstad hebben daarover een vragenlijst in hun brievenbus gekregen. Het onderzoek door ANWB en VVN gebeurt in samenwerking met de Wijkraad Binnenstad Doesburg. De gemeente Doesburg ondersteunt dit initiatief van harte.

De ANWB: “In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland hebben we het plan opgevat om de (verkeers)veiligheid van wijken te beoordelen. Dit is de eerste keer dat we dit onderzoek naar de stand van zaken over de (verkeers)veiligheid uitvoeren. Wij willen graag de mening van de bewoners van de binnenstad horen. Iedereen wil toch wonen in een veilige en sociale buurt?”

Inwoners van de binnenstad kunnen hun mening geven en die nog eens ondersteunen met …

Bekijk hele bericht...

Uitkomsten Voorjaars inloopspreekuren van de Wijkraad Binnenstad

Gepost op 10 juni, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Uitkomsten Voorjaars inloopspreekuren van de Wijkraad Binnenstad

Op 16 en 29 april konden inwoners van de binnenstad gebruik maken van de inloopspreekuren die de Wijkraad organiseert in het voor- en najaar. Tijdens de spreekuren dit voorjaar kwam achtereenvolgens aan de orde:
– Overlast door vrachtwagens die door de nauwe straten in de binnenstad moeten manoeuvreren
– Signaal dat er een toename is van hondenpoep op straat
– Toename van het parkeren door niet-vergunninghouders op plekken waar dat niet is toegestaan.
Advies: met verkeersborden meer duidelijkheid verschaffen over het parkeervergunningenbeleid.
– Het moeizame proces dat nieuwe inwoners moeten doorlopen om een parkeervergunning te verkrijgen.
Sommigen staan langer dan twee jaar op de wachtlijst en de reden daarvan is onduidelijk.
– Geadopteerde bloembakken en de verzorging ervan. Een adoptant vertelt dat zij haar straatbewoners zal
vragen om …

Bekijk hele bericht...

Tweede Spreekuur Wijkraad Binnenstad Doesburg op 29 april

Gepost op 21 april, door Wil Wools in Nieuws. Comments Off on Tweede Spreekuur Wijkraad Binnenstad Doesburg op 29 april

Dinsdagavond 29 april houdt de Wijkraad Binnenstad Doesburg het Tweede Voorjaarsinloopspreekuur voor bewoners van de Doesburgse binnenstad. Bewoners zijn tussen 19.30 tot 21 uur van harte welkom in Hotel Doesburg aan de IJsselkade..
Het inloopspreekuur is voor bewoners en wijkraad de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad. Om ideeën uit te wisselen over alles wat het leven in de binnenstad van Doesburg (nog) leefbaarder kan maken.

De Wijkraad Binnenstad Doesburg wil opkomen voor het algemene belang van de binnenstadbewoners. Met elkaar kunnen we het wonen in de binnenstad verbeteren. De wijkraad reageert actief en alert op signalen van bewoners. Het inloopspreekuur biedt daarvoor gelegenheid.

Kom meepraten op 29 april aan de IJsselkade!

Bekijk hele bericht...

Bestuur van de Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg

Gepost op 14 april, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Bestuur van de Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg

Sinds 14-04-2014 is met de komst van Wil Wools de functie van penningmeester in het Bestuur van de Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg weer ingevuld. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Teja Peters, voorzitter; Hans Mulié, secretaris; Wil Wools, penningmeester; Gerard Boon, Jos van Herpen, Liesbeth Bok: leden
Er een actieve supportgroep, die het bestuur ondersteunt met hand- en spandiensten.
De wijkraad heeft op veel gebieden contacten met instanties, gemeente, belangengroepen, politieke partijen en is betrokken bij diverse werk- en projectgroepen. De taakverdeling in het bestuur is als volgt:

Teja Peters:
Historische straatverlichting in binnenstad; Handhaving algemeen; Ruimtelijke Structuurvisie / Thema Wonen, Economisch beleidsplan; Hanging baskets.
Contactpersoon Bestuurders, DOV, Politieke partijen, Stadsmanagement, Merketing
Hans Mulié:
Verkeersveiligheid en -circulatie, Project beleefbare Hoge en Lage Linie, Gestichten van Weldadigheid
Contactpersoon ANWB/VVN/Gemeente, Stop Inbraak
Wil Wools:
Penningmeester, Redactie website, Social media
Liesbeth Bok:
PR, Afvalbeleid, Overlast hondenpoep, Project beleefbare Hoge en Lage Linie
Contactpersoon Doesburgerinitiatief, BSMR, …

Bekijk hele bericht...

Opschoondag 2014

Gepost op 14 april, door Mercedes in Algemeen. Comments Off on Opschoondag 2014

Zaterdag 29 maart is tijdens de jaarlijkse  Landelijke Opschoondag ook de Doesburgse binnenstad door bewoners onder handen genomen en waar nodig vrij gemaakt van zwerfafval. Niet alleen bewoners hielpen mee, de actie werd enthousiast ondersteund door een groep van ongeveer 20 scouts, die er flink de schouders onder hebben gezet. Na afloop constateerden de deelnemers en de wijkraadleden dat er dit jaar opmerkelijk minder zwerfafval was dan voorgaande jaren. Of dat komt door de actieve reinigingsdienst van de gemeente, of omdat er minder afval op straat wordt gegooid is onduidelijk. Kunst maken van afval Na de inzameling werd het afval op de binnenplaats van basisschool Horizon Stad gesorteerd. En daarna was het de beurt aan schoolkinderen, om van het gesorteerde afval kunstbomen te maken. Dit onder leiding van Elma van Kruijssen van het Kunstlab Doesburg. De bomen zijn tentoon gesteld …

Bekijk hele bericht...

Inloopspreekuur Wijkraad Binnenstad Doesburg op 16 april

Gepost op 11 april, door Teja in Nieuws. Comments Off on Inloopspreekuur Wijkraad Binnenstad Doesburg op 16 april

Woensdag 16 april houdt de Wijkraad Binnenstad Doesburg het Voorjaarsinloopspreekuur voor bewoners van de Doesburgse binnenstad. Bewoners zijn tussen 10.30 uur en 12.00 uur van harte welkom in restaurant De Bonte Hond, op het Roggeplein.
Het inloopspreekuur is voor bewoners en wijkraad de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad. Om ideeën uit te wisselen over alles wat het leven in de binnenstad van Doesburg (nog) leefbaarder kan maken.

De Wijkraad Binnenstad Doesburg wil opkomen voor het algemene belang van de binnenstadbewoners. Met elkaar kunnen we het wonen in de binnenstad verbeteren. De wijkraad reageert daarom actief en alert op signalen van bewoners. Het inloopspreekuur biedt daarvoor gelegenheid.

Verhinderd op 16 april? Op dinsdag 29 april is er ook een inloopspreekuur van de wijkraad. Dat vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 …

Bekijk hele bericht...

Opschoondag 2014: kinderen maken kunst van zwerfafval

Gepost op 14 maart, door Teja in Nieuws. Comments Off on Opschoondag 2014: kinderen maken kunst van zwerfafval

Wijkraad Binnenstad Doesburg doet mee tijdens de Nationale Opschoondag op zaterdag 29 maart. De wijkraad nodigt bewoners van de binnenstad uit om die dag van 10.00 uur tot 12.00 uur mee te helpen zwerfafval in de binnenstad te verzamelen. Aansluitend gaan schoolkinderen uit de binnenstad het gesorteerde afval omtoveren tot een heus kunstwerk. Dit gebeurt onder begeleiding van Erma van Kruijssen, van het Kunstlab Doesburg en fotografe Tamara Verheij.

Teja Peters, voorzitter van de wijkraad, legt uit hoe het idee tot stand is gekomen: “zwerfafval is een van de grootste ergernissen van bewoners. Jaarlijks ‘produceren’ we met z’n allen zo’n 100.000 ton zwerfafval in Nederland. Dit jaar willen we op een leuke en creatieve manier nog zichtbaarder maken wat er allemaal zomaar op straat wordt gegooid dat nog best (her)gebruikt kan worden. Dat doen we door het verzamelde afval als kunst …


Bekijk hele bericht...

Tweede Najaarsinloopspreekuur Wijkraad Binnenstad Doesburg op dinsdagavond 26 november

Gepost op 13 november, door Mercedes in Nieuws. Comments Off on Tweede Najaarsinloopspreekuur Wijkraad Binnenstad Doesburg op dinsdagavond 26 november

Op dinsdagavond 26 november 2013 organiseert de Wijkraad Binnenstad Doesburg haar tweede Najaarsinloopspreekuur.
Tussen 19.00  en 20.30 uur zijn inwoners van de Doesburgse binnenstad van harte welkom in
Hotel Doesburg aan de IJsselkade.
Het inloopspreekuur biedt bewoners en wijkraad gelegenheid om met elkaar  in gesprek te gaan over het wonen in de binnenstad. En ideeën en tips uit te
wisselen over alles wat het leven in de binnenstad van Doesburg (nog) mooier en  beter kan maken. Want dat is wat de wijkraad binnenstad Doesburg wil: samen met bewoners
het wonen in de binnenstad zo aangenaam en leefbaar mogelijk houden. Aandachtspunten  die bewoners van de binnenstad belangrijk vinden zijn genoteerd
op de  wijkagenda van de wijkraad. Bijvoorbeeld: handhaving, verkeer in de binnenstad,  parkeren, rollatorvriendelijke winkelroute enzovoort, enzovoort.
Ook met vragen over andere actuele ontwikkelingen, zoals de gezondheidszorg, kunt u tijdens  het inloopuurspreekuur terecht bij de wijkraad.

Contact opnemen met de wijkraad …

Bekijk hele bericht...

Najaarsinloop Wijkraad Binnenstad Doesburg op 6 november

Gepost op 30 oktober, door Teja in Nieuws. Comments Off on Najaarsinloop Wijkraad Binnenstad Doesburg op 6 november

De Wijkraad binnenstad Doesburg nodigt u van harte uit voor de najaarsinloop op woensdagmorgen 6 november 2013. Tussen 10.30 en 12.00 uur bent u van harte welkom in eetgelegenheid de Bonte Hond op het  Roggeplein.
De Najaarsinloop biedt bewoners en wijkraad gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad. Om ideeën en tips uit te wisselen over alles wat het leven in de binnenstad van Doesburg (nog) mooier en beter kan maken. Dat is wat de wijkraad binnenstad Doesburg wil: samen met bewoners het wonen in de binnenstad zo leuk en leefbaar mogelijk houden. Aandachtspunten die bewoners van de binnenstad belangrijk vinden zijn genoteerd op de wijkagenda van de wijkraad. Bijvoorbeeld: handhaving, verkeer in de binnenstad, parkeren, rollatorvriendelijke winkelroute enz. Ook met vragen over andere actuele ontwikkelingen, zoals in de zorg, kunt u tijdens het …

Bekijk hele bericht...

Najaarsschoonmaak binnenstad Doesburg op 28 september

Gepost op 17 september, door Teja in Activiteiten. Geen reacties

De wijkraad organiseert al enkele jaren ook in Doesburg de Opschoondagen die elk voorjaar plaatsvinden in het kader van Nederland – en Doesburg – Schoon. Na opmerkingen van deelnemende inwoners van de binnenstad heeft de wijkraad besloten om ook in het najaar een Opschoondag te organiseren.

Deze Najaarsschoonmaak is gepland op zaterdag 28 september, van 10.00 tot 12.00 uur.
Start- en eindpunt is de basisschool Horizon Stad, Meipoortwal 1.

Dit keer wil de wijkraad een extra tintje geven aan de actie en daarmee het onderwerp zwerfvuil ook op andere manieren bij een breed publiek onder de aandacht brengen.
Door van zwerfafval kunst te maken en dat tentoon te stellen willen we aanschouwelijk maken hoeveel afval mensen zomaar op straat gooien.
De Schilderschool is gevraagd om een bijdrage aan de verbeelding van zwerfafval; er is een speciale act door een bekende kunstenaar; en Peter Bakker, fotograaf, heeft zijn medewerking aan de actie toegezegd. De wijkraad is nog bezig om de Doesburgse kunstenaars van de culturele route bij de …

Bekijk hele bericht...

Oproep aan binnenstadbewoners

Gepost op 18 juni, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Mantelzorgers zorgen langdurig (ongeveer vanaf 3 maanden) voor chronisch zieke, gehandicapte of zorgvragende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of partner en doen dit niet beroepsmatig.
Een organisatie die ondersteuning geeft aan mantelzorgers is VIT, zie www.vithulpbijmantelzorg,nl
De VIT is werkzaam in 8 gemeenten in Oost-Gelderland en zij geven ook mantelondersteuning in de gemeente Doesburg; ze bieden informatie, advies en begeleiding, lotgenotencontact, trainingen, scholing, themabijeenkomsten, respijt (even vrij van zorg).
De VIT heeft onze medewerking gevraagd bij het “opsporen” van mantelzorgers in Doesburg.
Zij willen deze mantelzorgers een bloemetje sturen en benaderen of ondersteuning wenselijk is, maar dit geheel vrijblijvend.

Daarom vragen wij u ons te laten weten of u in uw familie, vrienden- of kennissenkring of in uw buurt in Doesburg wonende mantelzorgers kent. Wilt u deze namen met adressen (en eventueel telefoonnummer) naar ons mailen?  info@wrbinnenstaddoesburg.nl

Bekijk hele bericht...

Informatieavond over Handhaving

Gepost op 26 mei, door Teja in Activiteiten, Algemeen, Nieuws. 22 reacties

 “Hebben we een wijkagent in Doesburg??”

Heeft u altijd al willen weten wat de politie in Doesburg doet? Hoe wordt opgetreden bij verkeersovertredingen of hinderlijke overlast? Wie er toeziet op horeca, toegankelijkheid van trottoirs en uitvoering van het parkeerbeleid? Of er wel gehandhaafd wordt op hondenpoep? Hoe het handhavingsbeleid eruit ziet en wat de prioriteiten daarin zijn?

Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert de Wijkraad Binnenstad Doesburg voor de bewoners van de Doesburgse binnenstad op 4 juni aanstaande een informatieavond met als thema Handhaving. De avond begint om 19.30 uur in Basisschool Horizonstad, Meipoortwal 1. Vanaf 19.15 uur kunnen belangstellenden binnenlopen. De toegang is gratis.

Tijdens de avond geven de wijkagenten Henk Willemsen en Roel Mateman uitleg over hun werk en beantwoorden zij vragen die bij de bewoners leven. Pleun Trooster (unitchef) en Albert Elzendoorn (beleidsmedewerker gemeenschappelijke Veiligheidszorg) zijn daarbij eveneens aanwezig. Verder zal de Doesburgse handhaver Hans Hoveijn (coördinator Toezicht en Handhaving) informatie geven over handhaving in Doesburg, de mogelijk- en onmogelijkheden van …

Bekijk hele bericht...

Voorjaarsinloop 2013

Gepost op 14 mei, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Op woensdag 15 mei 2013 organiseert de Wijkraad Binnenstad Doesburg de jaarlijkse Voorjaarsinloop voor bewoners van de Doesburgse binnenstad. Bewoners zijn tussen 10.30 en 11.30  uur van harte welkom bij Meipoort Koffie & Thee,  Meipoortstraat 20  in Doesburg. 

De Voorjaarsinloop biedt bewoners en wijkraad gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad, het hart daarover eens te luchten onder het genot van een kopje koffie, ideeën te spuien over handhaving, overlast, verkeersveiligheid, lantaarnpalen, bloembakken, enz. enz., kortom over alles wat het leven in de binnenstad (nog) mooier kan maken.

Want dat is wat de wijkraad binnenstad Doesburg wil: samen met bewoners het wonen in de binnenstad zo leuk en leefbaar mogelijk houden. Daarom is vorig jaar in overleg met bewoners een lijst met aandachtspunten opgesteld, de wijkagenda. Tijdens de Voorjaarsinloop is er ruim gelegenheid om …

Bekijk hele bericht...

Bestuur Wijkraad Binnenstad Doesburg zoekt versterking

Gepost op 9 mei, door Teja in Algemeen, Nieuws. Geen reacties

Vanwege vertrek van een bestuurslid en uitbreiding van de werkzaamheden is de Wijkraad Binnenstad Doesburg op zoek naar enthousiaste vrouwen en/of mannen die het bestuur van de wijkraad willen versterken. Het huidige bestuur van de wijkraad bestaat uit zes leden en vergadert maandelijks. De taken die voortkomen uit de wijkagenda binnenstad zijn over de leden verdeeld.

Gevraagd worden bewoners van de binnenstad die:
– willen bijdragen aan het doel van de wijkraad om het wonen in de binnenstad van Doesburg zo leuk en aangenaam
mogelijk te maken/houden,
– mee willen denken en werken aan de uitvoering van de wijkagenda binnenstad,
– tenminste 4 uur per maand en/of meer tijd kunnen besteden aan wijkraadaangelegenheden.

De Wijkraad Binnenstad Doesburg is in oktober 2010 opgericht met het doel in semenwerking met de bewoners de belangen van bewoners van de binnenstad te behartigen. …

Bekijk hele bericht...

Voorjaarsinloop Wijkraad Binnenstad Doesburg

Gepost op 9 mei, door Teja in Algemeen, Nieuws. Geen reacties

Op woensdag 15 mei 2013 organiseert de Wijkraad Binnenstad Doesburg de jaarlijkse Voorjaarsinloop voor bewoners van de Doesburgse binnenstad. Bewoners zijn tussen 10.30 en 11.30 uur van harte welkom bij Meipoort Koffie & Thee, Meipoortstraat 20 in Doesburg.
De Voorjaarsinloop biedt bewoners en wijkraad gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad, het hart daarover eens te luchten onder het genot van een kopje koffie, ideeën te spuien over handhaving, overlast, verkeersveiligheid, lantaarnpalen, bloembakken, enz. enz., kortom over alles wat het leven in de binnenstad (nog) mooier kan maken.

Want dat is wat de wijkraad binnenstad Doesburg wil: samen met bewoners het wonen in de binnenstad zo leuk en leefbaar mogelijk maken en houden. Daarom is vorig jaar in overleg met bewoners een lijst met aandachtspunten opgesteld, de wijkagenda. Tijdens de Voorjaarsinloop …

Bekijk hele bericht...

Nieuws over de samenstelling van de Wijkraad Binnenstad Doesburg

Gepost op 28 januari, door Teja in Nieuws. Geen reacties

De wijkraad Binnenstad Doesburg heeft vanaf oktober 2012 een nieuw gezicht erbij gekregen. Jos van Herpen is toegetreden als lid. De wijkraad is blij met zijn komst en heeft Jos van harte welkom geheten. Per december 2012 heeft Ger Vergeer zijn taken als secretaris van de wijkraad neergelegd. Hans Mulié, tot dan lid van de wijkraad, is benoemd tot secretaris van de wijkraad.

De samenstelling van het wijkraadbestuur is per januari 2013:

Teja Peters: voorzitter
Hans Mulié: secretaris
Greet Warringa: penningmeester
Liesbeth Bok: lid
Gerard Boon: lid
Jos van Herpen: lid

Wat doet de Wijkraad Binnenstad Doesburg:

De wijkraad stelt zich ten doel het wonen in de binnenstad van Doesburg samen met de inwoners zo leuk en leefbaar mogelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het aantal zaken waar de wijkraad zich mee bezig houdt is daarom zeer uiteenlopend. Het varieert van onderwerpen op het gebied van handhaving, …

Bekijk hele bericht...

Voorjaarbloeiers in Doesburgse binnenstad

Gepost op 12 november, door Teja in Nieuws. 13 reacties

Regeren is vooruitzien. Om de Doesburgse binnenstad en de IJsselkade volgend voorjaar een kleurig aanzien te geven kwamen op zaterdag 10 november de Doesburgse bloembakadoptanten bij elkaar in de Waag. Daar kregen ze uit handen van de wijkraad binnenstad Doesburg allemaal een grote zak met bloembollen overhandigd. Tulpen, narcissen en hyacinten zullen volgend voorjaar zorgen voor een kleurige bloemenpracht in de Doesburgse binnenstad.

De bloembakken zijn een initiatief van de wijkraad binnenstad Doesburg in samenwerking met de gemeente. Vanuit de gedachte dat bloembakken de binnenstad van Doesburg nog kleurrijker maken, heeft de wijkraad eind 2011 een oproep gedaan aan de bewoners van de binnenstad om een bloembak te adopteren. Een aantal enthousiaste bewoners heeft daarop gereageerd en heeft vanaf april de bloemen en planten in de bakken met veel aandacht en plezier verzorgd. Met succes! Terugblikkend op het eerste bloembakseizoen in …

Bekijk hele bericht...

DE WIJKAGENDA 2012

Gepost op 18 oktober, door Teja in Algemeen. Geen reacties

De wijkraad binnenstad Doesburg heeft in het najaar van 2010 een enquête over leven en welzijn gehouden onder alle inwoners van de binnenstad. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête hebben de aanwezigen tijdens de openbare vergadering in februari 2011 een top 10 gekozen, die de wijkagenda bepaalt heeft:

1. Historische straatverlichting
2. Overlast hardrijdende auto’s
3. Politiebureau/politiepost
4. Verkeerscirculatie binnenstad
5. Overlast parkeren
6. Overlast hondenpoep
7. Rollatorvriendelijke winkelroute
8. Fietsverbod op zaterdag
9. Bloembakken
10.Strooizoutbakken

Punt 8, 9 en 10 heeft de wijkraad in 2012 gerealiseerd en deze zijn van de wijkagenda afgevoerd.

Aan de andere punten is hard gewerkt. Er zijn onderzoeken gedaan naar:
de aanwezigheid van verkeersborden om automobilisten te informeren over het parkeerbeleid;
de begaanbaarheid van de stoepen voor mensen met kinderwagens, rollators etc;
de ervaren overlast door hardrijdende auto’s; de overlast door hondenpoep.
De wijkraad heeft n. a.v. de onderzoeken aanbevelingen gedaan aan de gemeente. Wat betreft de …

Bekijk hele bericht...

Openbare Vergadering wijkraad binnenstad Doesburg

Gepost op 1 oktober, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Bijna 70 bewoners van de binnenstad van Doesburg waren dinsdagavond 25 september 2012 aanwezig bij de tweede Openbare Vergadering van de wijkraad binnenstad Doesburg.
Vóór de pauze bracht de wijkraad verslag uit van haar activiteiten en resultaten op de tien punten van de wijkagenda binnenstad, te weten historische straatverlichting, overlast hardrijdende auto’s, fietsbeleid op zaterdagen, overlast parkeren, rollatorvriendelijke winkelroute, strooizoutbakken, bloembakken, hondenpoep, verkeerscirculatie, politiebureau/-post. Op elk terrein heeft de wijkraad onderzoek verricht en/of actie ondernomen en aanbevelingen aan de gemeente gedaan. Teja Peters, voorzitter, stelde dat de wijkraad bij de uitvoering van de wijkagenda groot belang hecht aan goede samenwerking met alle belanghebbenden om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van wonen, werken en recreëren in de Doesburgse binnenstad.
Voorbeelden van de wijkraadresultaten in 2012 in samenwerking met de bewoners, gemeente en winkeliers zijn de nieuwe verkeersborden in de binnenstad waardoor …

Bekijk hele bericht...

Aankondiging Openbare vergadering wijkraad binnenstad Doesburg

Gepost op 19 september, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Benieuwd naar het activiteitenverslag van de wijkraad binnenstad Doesburg? En inwoner van de binnenstad? Dan bent u op 25 september aanstaande van harte welkom bij de tweede Openbare Vergadering van de wijkraad.
Tijdens de vergadering zal de wijkraad de aanwezigen informeren over de voortgang van de wijkagendapunten, die in februari 2011 tijdens de eerste Openbare Vergadering in overleg met de inwoners zijn vastgesteld. Speciale gasten die avond zijn Burgemeester K. Luesink en Wethouder F. Jansen. Zij zullen onder meer toelichting geven op onderwerpen en indien gewenst ingaan op vragen van de aanwezigen.
De Openbare Vergadering op 25 september 2012 vindt plaats in Basisschool Horizon Stad, Meipoortwal 1 in Doesburg en begint om 19.30 uur.

Bekijk hele bericht...

Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseert 2e Openbare Vergadering

Gepost op 2 september, door Teja in Nieuws. Geen reacties

De wijkraad binnenstad Doesburg houdt haar tweede Openbare Vergadering. Deze vindt plaats op dinsdag
25 september aanstaande in Basisschool Horizon Stad, Meipoortwal 1; aanvang 19.30 uur.

Tijdens de vergadering zal de wijkraad verslag doen van haar activiteiten in het kader van de wijkagenda binnenstad.
Burgemeester Luesink en Wethouder Jansen zijn onze speciale gasten die avond. Zij zullen toelichting geven op bepaalde punten en indien gewenst vragen van u beantwoorden.

De wijkagenda binnenstad is anderhalf jaar geleden samen met de inwoners vastgesteld op de eerste Openbare Vergadering. Op grond van de uitkomsten van een enquête onder de inwoners werden toen door de aanwezigen 8 aandachtspunten benoemd die als eerste aangepakt zouden moeten worden. De wijkraad brengt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en stand van zaken tot nu toe.

De aandachtspunten die samen de wijkagenda vormen zijn:
– historische straatverlichting
– overlast hardrijdende auto’s
– handhaving fietsbeleid …

Bekijk hele bericht...

Meer afstappers door nieuw verkeersbord

Gepost op 20 augustus, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Dat concludeert de wijkraad na een actie op zaterdag 18 augustus naar de naleving van het fietsverbod op zaterdagen in de Doesburgse binnenstad. Met ondersteuning van de inmiddels vertrouwde figuur van “politieagente” Van Dalen en haar doordringende fluitsignalen hebben de wijkraadleden kunnen constateren dat er in vergelijking met een eerdere actie een jaar geleden duidelijk vooruitgang is geboekt. De conclusie van de wijkraad wordt gedeeld door voorbijgangers en winkeliers. Hoewel er enkelingen blijven die vinden dat het fietsverbod niet op hen van toepassing is.

Het centrum van Doesburg is al jaren op zaterdagen afgesloten voor automobilisten en fietsers. Om de aandacht daarop te vestigen zijn destijds obstakels op de weg aangebracht en verkeersborden geplaatst. Toch gebeurde het regelmatig dat er gefietst werd (en soms wordt) waar dat niet is toegestaan hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties voor voetgangers. En een doorn …

Bekijk hele bericht...

Overlast door te hard rijdende auto’s in de binnenstad van Doesburg.

Gepost op 23 juli, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Overlast door hardrijdende auto’s op de Burgemeester Nahuijssingel, Lindewal, Koepoortstraat en Ooipoortstraat in de binnenstad van Doesburg is een van de onderwerpen die in februari 2011 genoemd zijn tijdens de Openbare Vergadering van de Wijkraad Binnenstad Doesburg. Tijdens die vergadering zijn er diverse suggesties voor verbetering aangedragen, bijvoorbeeld het treffen van verkeersremmende maatregelen en het strenger handhaven van de maximum snelheid.

In september 2012 organiseert de wijkraad opnieuw een Openbare vergadering, waarin het onderwerp overlast door hardrijdende auto’s ook aan de orde zal komen. U ontvangt daarover in augustus nader bericht. Ter voorbereiding wil de wijkraad graag van de bewoners van bovengenoemde straten weten hoe zij na anderhalf jaar denken over de verkeersoverlast door te hard rijdende auto’s en kunnen hier het vragenformulier downloaden:

Download vragenlijst

Bekijk hele bericht...

Wijkraad onderzoekt begaanbaarheid stoepen in binnenstad Doesburg

Gepost op 26 april, door Teja in Activiteiten. 11 reacties

Op vrijdag 20 april trok een kleine en bijzondere optocht  veel bekijks in de Doesburgse binnenstad. Een optocht gevormd door mensen met rollator, in rolstoel, op krukken, met buggy en per scootmobiel manoeuvreerde behendig over de stoepen in de Koepoortstraat, de Kerkstraat, Meipoortstraat, Zandbergstraat en Ooipoortstraat.  Verbaasde omstanders kregen te horen dat het een onderzoek betrof van de wijkraad binnenstad Doesburg naar de begaanbaarheid van de stoepen. Het initiatief oogstte veel waardering van het publiek.

Het ervaringsonderzoek van de wijkraad naar de begaanbaarheid van de stoepen is een vervolg op eerdere initiatieven voor de verbetering van de veiligheid van de voetganger in de Doesburgse binnenstad en maakt deel uit van de wijkagenda die de raad heeft ingediend bij de gemeente. Zo besteedde de wijkraad in 2011 aandacht aan de handhaving van het fietsverbod op zaterdagen, dat resulteerde in nieuwe en duidelijker informatieborden. …

Bekijk hele bericht...

Tweede Voorjaars Inloop bij wijkraad binnenstad Doesburg

Gepost op 10 april, door Teja in Algemeen. 34 reacties

Op woensdag 18 april aanstaande organiseert de wijkraad binnenstad Doesburg voor de tweede keer een inloop uur. Dit keer in de Meipoort Koffie&Thee, Meipoortstraat 20. Bewoners van de binnenstad zijn tussen 10.30 uur en12.00 uur van harte welkom.  

 De wijkraad binnenstad Doesburg heeft als doelstelling samen met de bewoners het wonen in de binnenstad zo leuk en leefbaar mogelijk te houden. Het startschot werd een jaar geleden gegeven met een Openbare Vergadering waarin bewoners en wijkraad acht verbeterpunten vaststelden. Deze punten hebben betrekking op de verkeersveiligheid, handhaving en het tegengaan van overlast. Het afgelopen jaar heeft de wijkraad onder meer acties uitgevoerd voor het vergroten van de veiligheid van voetgangers. Ook werden in overleg met de gemeente strooizoutbakken geïntroduceerd. De wijkraad volgt nauwlettend de plannen voor het afvalbeleid.

Regelmatig krijgt de wijkraad reacties, opmerkingen en suggesties van bewoners per e-mail. Tijdens …

Bekijk hele bericht...

Opening Bloembakseizoen in Doesburgse binnenstad

Gepost op 10 april, door Teja in Activiteiten. Geen reacties

Op zaterdag 7 april gaf wethouder Jansen in de Waag in Doesburg het startschot voor het bloembakseizoen in de Doesburgse binnenstad. Adoptanten van een bloembak en leden van de wijkraad binnenstad Doesburg waren bij die gelegenheid aanwezig.

Vanuit de gedachte dat bloembakken de binnenstad van Doesburg nog kleurrijker maken, heeft de wijkraad een oproep gedaan aan de bewoners van de binnenstad om een bloembak te adopteren. Dat houdt in dat zij de  bloemen en planten in de bak gaan verzorgen. Alleen, samen met de buren of met de hele straat. Op de oproep hebben een aantal enthousiaste  binnenstadbewoners gereageerd. Deze adoptanten gaan van de zomer zorgen voor meer kleur en geur in de binnenstad.

De gemeente Doesburg heeft de aanschaf van de bakken en de planten voor haar rekening genomen. En zorgde ervoor dat de bakken, inclusief grond en planten, bij de …

Bekijk hele bericht...

Winkeliers dragen bij aan veiligheid voetganger op zaterdagen in de binnenstad

Gepost op 2 april, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Zoals we onlangs aankondigden zijn er op zaterdagen in de Doesburgse binnenstad borden geplaatst bij de invalsroutes naar het winkelgebied van de binnenstad. Op de borden is de tekst “fietsers afstappen” te lezen, die er aan herinnert dat er in het gebied niet gefietst mag worden.

Dit kon tot stand komen door medewerking van een aantal Doesburgse winkeliers, die iedere zaterdagmorgen de borden plaatsen en die ’s avonds weer weghalen.

De winkeliers die meewerken aan het vergroten van de veiligheid van de voetgangers in het winkelgebied zijn: Staarink Warenhuis, Alberdeco Chocolaterie, Bakkerij Bertram en Brood, Grote Beer licht & ontwerp, Galerie de Swarte Ram en sinds kort ook Nieuwenhuis Boek&Bureau. Hun medewerking is van groot belang en wordt zeer op prijs gesteld.

 

Bekijk hele bericht...

Doesburgse binnenstad “Opgeschoond”

Gepost op 11 maart, door Teja in Nieuws. Geen reacties

In het kader van de landelijke actie “Nederland Schoon” staken op 10 maart vaders, moeders, oma’s, opa’s, jongens en meisjes in Doesburg de handen uit de mouwen. Op de oproep van de wijkraad binnenstad Doesburg om aan de actiedag mee te werken reageerden zo’n twintig volwassenen en kinderen. Voorzien van afvalzakken, prikkers en stevige handschoenen trokken ze twee uur lang de binnenstad van Doesburg in om zwerfaval in te zamelen. Het resultaat: vijftig vuilniszakken met allerlei soorten afval zoals  plastic, (snoep)papiertjes, lege flessen en blikjes.

Voorzitter Teja Peters is tevreden: “ik ben erg blij met de opkomst” vertelt ze. “dit jaar waren er veel kinderen die samen met hun ouders of grootouders kwamen meedoen aan de actiedag. De sfeer was prima en het weer werkte ook mee. Te oordelen naar al die volle afvalzakken kunnen we wel stellen dat de Doesburgse …

Bekijk hele bericht...

Oproep Landelijke Opschoondag 2012

Gepost op 4 maart, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Elk jaar organiseert de Stichting Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag.
Heel Nederland helpt dan mee met het schoonmaken van wijk, buurt of omgeving.
Dit jaar is de Opschoondag op 10 maart aanstaande. Het thema van de dag is het opruimen van zwerfafval.

Uit de enquête die de Wijkraad Binnenstad heeft georganiseerd bleek dat inwoners
zich regelmatig ergeren aan zwerfafval in de buurt. Ook het schoonhouden van de openbare ruimte is volgens
veel mensen een punt van aandacht.

Wat is een beter startmoment om het zwerfafval op te ruimen en/of de eigen straat schoon te maken dan tijdens
de landelijke opschoondag? De wijkraad stelt voor om met z’n allen de handen uit de mouwen te gaan
steken op 10 maart. Naast dat het leuk kan zijn om met je buurman/-vrouw de straat op te ruimen, levert het ook nog resultaat op!

Het programma van de Opschoondag op 10 maart: om …

Bekijk hele bericht...

Nieuw verkeersbord moet veiligheid voetganger vergroten

Gepost op 2 maart, door Teja in Activiteiten. Geen reacties

Op zaterdag 25 februari is het eerste verkeersbord geplaatst dat de veiligheid van de voetganger in het Doesburgse winkelgebied moet vergroten. Het resultaat van goede samenwerking tussen de wijkraad binnenstad Doesburg, de gemeente en winkeliers.

Het centrum van Doesburg is al jaren op zaterdagen afgesloten voor automobilisten en fietsers. Om de aandacht daarop te vestigen zijn destijds obstakels op de weg aangebracht en verkeersborden geplaatst. Desondanks gebeurt het regelmatig dat er toch gefietst wordt waar dat niet is toegestaan en dat leidt tot gevaarlijke situaties voor nietsvermoedende voetgangers.

Dat er toch op zaterdagen in het centrum van Doesburg gefietst wordt is veel inwoners van de binnenstad een doorn in het oog. De wijkraad binnenstad Doesburg heeft daarom op een zaterdagmorgen in 2011 fietsers aangesproken en hen geattendeerd op het fietsverbod. Uit de reacties bleek dat …


Bekijk hele bericht...

Reacties afvalbeleidsplan

Gepost op 3 februari, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Reacties van inwoners binnenstad Doesburg op plannen gemeente voor afvalverwerking

 

Reactie 1

Wij wonen op de Kleine Wal, naar onze mening hoort dit ook nog bij het centrum.Is dit niet het geval, dan zullen wij de containerbakken op de Kleine Wal neerzetten, met een slot.Dit oogt natuurlijk niet, maar wij gaan van onze tuin geen afvalcentrum maken.

Reactie 2

1.In de eerst plaats: jammer dat de ophaaldag gewijzigd is (zonder overleg, neem ik aan) van dinsdag naar vrijdag; hoeveel mensen gaan er niet vrijdag weg, uit, op vakantie en dan blijft hun bak buiten staan…Zou iemand daaraan gedacht hebben?

2. Jammer dat niet duidelijk is waarom het moet veranderen. Te duur? Hoeveel wordt het dan duurder bij het bestaande model? Of anders: hoeveel wordt het goedkoper in een van de nieuwe opties?

3. Het plaatsen van mini-containers, waar we ons huisvuil moeten aanbieden vind ik voor …

Bekijk hele bericht...

Afvalbeleidsplan

Gepost op 3 februari, door Teja in Nieuws. Geen reacties

Gemeente stelt afvalbeleidsplan vast en besluit tot andere wijze van afvalinzameling

Afgelopen donderdag 26 januari ging de kogel door de kerk: tijdens de Raadsvergadering besloot de gemeente Doesburg tot vaststelling van het afvalbeleidsplan 2012-2015. Er is ook ingestemd met een andere manier van afvalinzameling. Dat komt er op neer dat er aparte containers  komen in plaats van de in Doesburg gebruikelijke duobakken. Dat systeem zou volgens de gemeente op de langere termijn veel te duur worden. Met het besluit om over te gaan op aparte containers streeft de gemeente ernaar om de kosten van de afvalinzameling voor de inwoners niet te laten stijgen.

Concreet betekent dit: voor de binnenstad komen voor restafval en gft ondergrondse containers. Indien gewenst kan men in de binnenstad wel een groene container bij huis krijgen, die op verzamelplaatsen moet worden aangeboden. Iedereen (behalve huishoudens die nu een …

Bekijk hele bericht...

Bloembakken in de binnenstad

Gepost op 17 november, door Teja in Activiteiten. Geen reacties

Bloembakken maken het straatbeeld nog mooier.

De afgelopen zomer zorgden een aantal bloembakken in het centrum van Doesburg voor extra kleur in de binnenstad.  Het zou mooi zijn als deze eenmalige actie een permanent karakter krijgt. De wijkraad binnenstad Doesburg heeft de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden daarvoor.

En met uw medewerking kan dat ook.  In het kader van het kleine steden beleid is de gemeente bereid om een aantal bloembakken aan te schaffen en die ter beschikking stellen aan de inwoners van de binnenstad. Als inwoner kunt u zo’n bloembak adopteren. Dat wil zeggen dat u de bloembak verzorgt en onderhoudt. Dat kunt u alleen doen, maar natuurlijk ook met de buren, vrienden en  kennissen in de straat.

De wijkraad wil graag weten hoeveel mensen er belangstelling hebben voor dit idee, zodat het verder gerealiseerd kan worden.

Wilt u de komende zomer …

Bekijk hele bericht...

Wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden

Gepost op 5 november, door Teja in Algemeen. 14 reacties

Wijkraad Binnenstad Doesburg zoekt versterking van het wijkraadbestuur

De Wijkraad Binnenstad Doesburg is precies een jaar geleden opgericht met het doel om in samenwerking met de bewoners van de binnenstad van de gemeente Doesburg, de belangen van deze bewoners te behartigen. Onder “binnenstad” wordt verstaan alle straten die binnen de grachten vallen.

Het afgelopen jaar heeft de wijkraad onder andere  een enquête onder de inwoners van de binnenstad uitgevoerd, een openbare vergadering gehouden, de Opschoondag georganiseerd, een conceptwijkagenda opgesteld,  actie gevoerd om mensen te herinneren aan het fietsverbod op zaterdagen in de binnenstad en een heel klein onderzoekje gedaan naar de tevredenheid over de vuilnisophaaldienst. Op de agenda voor  de korte termijn staan punten als het verfraaien van de binnenstad met bloembakken en het strooibeleid voor deze winter.  De wijkraad is van plan om in februari  2012 opnieuw een openbare vergadering te …

Bekijk hele bericht...

Strooizoutbakken

Gepost op 1 november, door Teja in Activiteiten. Geen reacties

Strooizoutbakken voor de veiligheid van de voetganger

Het strooibeleid was een van de aandachtspunten uit de enquête die de wijkraad binnenstad Doesburg vorig jaar gehouden heeft. De wijkraad heeft hierover met de gemeente Doesburg gesproken. Met het  vooruitzicht op de naderende winter en naar aanleiding van de ervaringen met (zeer) gladde stoepen tijdens de vorige winter is de gemeente bereid om een aantal bakken met strooizout aan te schaffen en die op centrale punten in de binnenstad neer te zetten.

Dit strooizout is bedoeld voor het sneeuw en ijsvrij maken van de openbare stoep, zodat de veiligheid van de voetganger  niet in het geding komt.  De bakken kunnen door de Stadswerf met zout gevuld worden òf door de inwoners zelf.   Het zout is namelijk gratis af te halen bij de Stadswerf. De bakken strooizout worden alleen in de periode van sneeuw en …

Bekijk hele bericht...

Opsteker voor afstapper

Gepost op 25 augustus, door Teja in Activiteiten. 10 reacties

PERSBERICHT

 

Een opsteker voor een afstapper:

Wijkraad voert actie in Doesburgse binnenstad

“Zie je nou wel dat je hier niet mag fietsen papa?!”  

Op zaterdagen en op de eerste zondag van de maand is het centrum van Doesburg afgesloten voor autoverkeer. Fietsen is dan ook niet toegestaan. Als er toch gefietst wordt is dat voor veel voetgangers een doorn in het oog. “Ik stap altijd af en ik vind het vervelend als mensen dat niet doen” is een veel gehoorde reactie.

Reden voor de Wijkraad Binnenstad Doesburg om op zaterdag 20 augustus een paar uur lang voorbijgangers aan te spreken en hen te attenderen op het fietsverbod. De leden van de wijkraad, herkenbaar aan fluorescerende gele hesjes, verzochten fietsers om af te stappen. Iedereen die gehoor gaf aan dat verzoek, kreeg van het wijkraadlid een opsteker in de vorm van …

Bekijk hele bericht...

Wijkagenda

Gepost op 1 mei, door Teja in Algemeen. Geen reacties

Mei 2011

Inleiding:

De Wijkraad Binnenstad Doesburg presenteert u met genoegen de Wijkagenda voor de binnenstad van Doesburg voor de komende periode.

Hiermee voldoet de Wijkraad aan de wens van de gemeente Doesburg in de conceptnota “Invoering Wijkagenda”.

Tot voor kort was er in bijna alle wijken een wijkraad, met uitzondering van de binnenstad. Daarin is verandering gekomen. Sinds september 2010 heeft Doesburg er een nieuwe wijkraad bij, de Wijkraad Binnenstad Doesburg. De wijkraad bestaat uit vijf leden te weten Teja Peters (voorzitter), Ger Vergeer (secretaris), Greet Warringa (penningmeester), Gerard Boon en Liesbeth Bok (leden).

Het bestuur van de wijkraad vindt het belangrijk om de binnenstad van Doesburg zo goed en leefbaar mogelijk te houden. De wijkraad wil bijdragen aan kwaliteitsverbetering voor werken, wonen en recreëren in de binnenstad en waar nodig optreden als intermediair tussen inwoners en gemeente. De wijkraad is geen klachtenloket tussen …

Bekijk hele bericht...

Enquête

Gepost op 3 april, door Teja in Algemeen. Geen reacties

Wijkraad enquête onder inwoners binnenstad

De Wijkraad Binnenstad Doesburg is officieel gestart in het najaar van 2010 met het uitvoeren van een enquête onder de inwoners van de binnenstad. Voor het bestuur geldt als uitgangspunt dat de wijkraad er moet zijn voor de inwoners van de binnenstad en niet andersom. Door mee te werken aan de enquête konden inwoners hun mening geven over het wonen in de Doesburgse binnenstad.

De enquête heeft een flinke respons opgeleverd. Ongeveer 400 inwoners namen de moeite om de enquête in te vullen en te retourneren. Deze respons geeft een goed beeld van wat er leeft onder de bewoners van de binnenstad. Het totale aantal uitgereikte vragenlijsten bedroeg 1500 stuks.

De Wijkraad heeft vervolgens in februari 2011 een openbare vergadering belegd om de resultaten van de enquête aan de inwoners van de binnenstad te presenteren. Aan de …

Bekijk hele bericht...

Enquete

Gepost op 27 februari, door Teja in Enquêtes. Geen reacties

Enquête

Grote belangstelling voor openbare vergadering wijkraad binnenstad Doesburg  

Aan de oproep voor de openbare vergadering op 22 februari van de wijkraad binnenstad Doesburg hebben heel veel inwoners gehoor gegeven. Zo’n 100 inwoners van de binnenstad van Doesburg kwamen die avond naar het Meulenhuus om te horen wat de enquête heeft opgeleverd en om mee te denken en mee te praten over de toekomstige wijkagenda voor de binnenstad.
U leest meer over deze vergadering in het betreffende persbericht.

Resultaten van de gehouden enquête treft u aan in de presentatie gegeven op de openbare vergadering: klik hier (het duurt even want het is 6Mb).

Over de enquête:
Voor de Wijkraad is het belangrijk om te weten wat er speelt in de wijk en van welke zaken u vindt dat de Wijkraad zich mee bezig zou moeten houden.
Om dit duidelijk te krijgen hebben wij een enquête rondgedeeld die ingeleverd kon worden tot …

Bekijk hele bericht...